Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 8. 2019 dojde ke změně pravidel a podmínek. Prohlédněte si změny zde.

ORIENTAČNÍ CENA

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou pouze orientační. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na internetových stránkách Služby. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce Zákazníka potvrzené společností Tesco, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat. Zákazníkovi, který pro účely platby on line předem poskytnul detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

Potraviny on-line

společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 Vršovice 100 00, IČ: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco“).

I. Služba – popis, podmínky, omezení

Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby Potraviny on-line, dostupné prostřednictvím www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Služba“). Na internetové stránce www.itesco.cz/potravinyonline/ společnost Tesco prezentuje zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby poptávat a při doručení koupit. Zboží, včetně cen zobrazené na internetové stránce neregistrovanému uživateli se vztahuje k referenční prodejně Tesco a teprve v okamžiku řádné registrace je registrovanému uživateli zobrazeno zboží a ceny aktuálně platné v provozovně přiřazené uživateli. Služba je určena výhradně jednotlivcům a domácnostem.

K využití Služby je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními a Produktovými podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

Služba je zpoplatněna.

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností Tesco a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je společností Tesco doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost Tesco prezentuje na www.itesco.cz/potravinyonline/. Do doby doručení poptávaného zboží Zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti Tesco vykládán jako akceptace nabídky Zákazníka. Dostupnost zboží prezentovaného na www.itesco.cz/potravinyonline/ je vázána na skladové zásoby a společnost Tesco dostupnost zboží negarantuje.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí specifickými Produktovými podmínkami. Zákazník bere na vědomí, že pokud za zboží hodlá platit platební kartou v režimu online, je společnost Tesco oprávněna provést v procesu pre-autorizace platební karty blokaci částky ve výši 10,- Kč z bankovního účtu Zákazníka, a to za účelem ověření platnosti platební karty. Teprve dnem doručení zboží poptávaného Zákazníkem proběhne plná autorizace platební karty a bance Zákazníka je zaslána žádost o uvolnění plné částky odpovídající ceně zboží, které Zákazník převzal. Blokovaná částka 10,- Kč bude uvolněna z blokace.

V případě, že v souladu s Obchodními a Produktovými podmínkami Zákazník svoji poptávku zruší, blokace podle předchozího odstavce bude uvolněna do několika pracovních dnů.

V případě, že Zákazník hodlá za zboží platit platební kartou v režimu online, je povinen před zadáním poptávky do webové aplikace Služby u své banky aktivovat pro platební kartu službu plateb online, pokud tuto službu již nemá aktivní. Zákazník je povinen před uskutečněním poptávky ověřit, zda platnost jeho platební karty nevyprší přede dnem předpokládaného doručení poptávaného zboží. V případě, že dnem doručení zboží bude platební karta Zákazníka neplatná, společnost Tesco zboží nedoručí.

Nahoru

II. Změny Obchodních podmínek

Společnost Tesco je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.itesco.cz , na této adrese má Zákazník k dispozici také archiv dříve platných Obchodních a Produktových podmínek. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Společnost Tesco je oprávněna Službu kdykoli ukončit.

Nahoru

III. Registrace, osoby vyloučené z užití Služby

Při registraci Zákazníka na www.itesco.cz/potravinyonline/ je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky nebo změnu provést přímo ve webové aplikaci. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku.

Společnost Tesco je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky nebo Produktové podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Nahoru

IV. Bezpečnost

Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost Tesco informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je společnost Tesco oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost Tesco neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Nahoru

V. Clubcard

Zákazník registrovaný ve věrnostním programu společnosti Tesco Clubcard je při registraci na www.itesco.cz/potravinyonline/ oprávněn uvést číslo své Clubcard. V okamžiku, kdy probíhá platba za převzaté zboží, bude Zákazníkovi na jeho účet Clubcard připsán počet bodů odpovídající ceně převzatého zboží platné v okamžiku doručení. V případě, že v souladu s Obchodními a Produktovými podmínkami Zákazník některé zboží nepřevezme, případně ve stanovené lhůtě zboží vrátí, bude mu z Clubcard odečten počet bodů odpovídající ceně vráceného zboží platné v okamžiku doručení.

Nahoru

VI. Ochrana práv duševního vlastnictví

Vlastníkem a provozovatelem www.itesco.cz/potravinyonline/ je společnost Tesco, které je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k www.itesco.cz/potravinyonline/. Společnosti Tesco svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách Služby.

Každý, kdo navštíví www.itesco.cz/potravinyonline/, je uživatelem těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti Tesco ani práva ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti internetových stránek jinak, než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek;
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití těchto internetových stránek bránit;
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti Tesco do obsahu či technické podstaty internetových stránek;
 • zasahovat do bezpečnosti internetových stránek;
 • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • zasílat na internetové stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

Nahoru

VII. Zneužití Služby

Zneužití Služby je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či některé ze společností skupiny Tesco;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití Služby jinému Zákazníkovi, zakládání více uživatelských účtů s úmyslem poškodit poskytovatele Služby, neoprávněně čerpat jednorázové výhody spojené s účtem Zákazníka nebo omezit přístup ke Službě jiným;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.itesco.cz/potravinyonline/;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

Společnost Tesco je oprávněna závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby způsobil společnosti Tesco škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti Tesco, jiné společnosti skupiny Tesco nebo škoda, kterou vůči společnosti Tesco uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti Tesco za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby Uživatelem.

Nahoru

VIII. Dostupnost Služby

Společnost Tesco vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty Služby, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Zákazník závadu nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost Tesco se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Společnost Tesco si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k www.itesco.cz/potravinyonline/ na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Společnost Tesco usiluje o co nejširší dostupnost Služby a její postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti Služby Zákazník získá v procesu zadávání poptávky prostřednictvím webové aplikace Služby.

Nahoru

IX. Odpovědnost

Přestože společnost Tesco vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.itesco.cz/potravinyonline/, není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost Tesco neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se společnost Tesco dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

Společnost Tesco nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.itesco.cz/potravinyonline/, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.itesco.cz/potravinyonline/, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby;
 • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost Tesco není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu www.itesco.cz/potravinyonline/ s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.itesco.cz/potravinyonline/.

Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti Tesco za vady produktů, které prostřednictvím Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Nahoru

X. Ochrana osobních údajů

Související ustanovení lze nalézt v příslušné části Zásad ochrany osobních údajů Tesco, které jsou dostupné prostřednictvím webové stránky společnosti Tesco na adrese: www.itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Nahoru

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Tesco. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na společnost Tesco prostřednictvím kontaktů služby zákaznické podpory, případně se obrátit na orgán státního dozoru, např. Českou obchodní inspekci.

V případě rozporu české a anglické verze Obchodních podmínek nebo obsahu www.itesco.cz/potravinyonline/ je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

Jestliže společnost Tesco v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Tesco toto plnění vymáhat. Jestliže společnost Tesco promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.

Společnost Tesco neodpovídá za porušení Obchodních nebo Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

Nahoru

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Nahoru

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nahoru

Potraviny on-line

I. Ceny a cenové podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou pouze orientační. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na internetových stránkách Služby. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce Zákazníka potvrzené společností Tesco, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat. Zákazníkovi, který pro účely platby online předem poskytnul detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

Při poptávce zboží na váhu si společnost Tesco vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. Společnost Tesco však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Zákazníka.

Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, společnost Tesco dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Výše ceny Služby je závislá na požadovaném čase doručení zboží . Informace o ceně Služby bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky do webové aplikace.

Pokud celková hodnota Vaší objednávky je nižší než 700 Kč a Vaše doručovací adresa je v rámci area, budeme Vám účtovat manipulační poplatek ve výši 80 Kč.

Pokud je celková hodnota Vaší objednávky vyšší než uvedená částka, tento poplatek Vám nebude účtován.

Služba je zdarma, pokud hodnota Vaší objednávky překročí 2.200,- Kč.

Manipulační poplatek bude účtován u následujících doručovacích adres

Hypermarket Ostrava Třebovice Hypermarket Praha Letňany

Zpět

II. Dostupnost zboží

Dostupnost zboží prezentovaného na www.itesco.cz/potravinyonline/ je vázána na skladové zásoby a společnost Tesco dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost Tesco oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Tesco v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti Tesco, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany společnosti Tesco bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

V případě, že z důvodů, které společnost Tesco není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník poptává, společnost Tesco při doručení nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nevíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem poptávaného zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout převzít. Zákazníkovi, který pro účely platby online předem poskytnul detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

Zpět

III. Země původu ovoce a zeleniny, alergeny a složení pečiva

Země původu ovoce a zeleniny a konkrétní varianta zboží typu pečivo - položka Rohlík tukový 43g, Houska tuková 50g, Chléb konzumní - bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku převzetí doručeného zboží, před uzavřením kupní smlouvy, a to podle aktuálně platné nabídky ovoce a zeleniny na provozovně, která vyřizuje poptávku Zákazníka v den doručení poptávaného zboží. Aktuální informace lze také získat na naší Informační lince na čísle 800 222 555, volba 2.

U ostatního zboží je složení, alergeny a výrobce dostupné přímo v popisu každého výrobku na webu.

Zpět

IV. Uzavření kupní smlouvy

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností Tesco a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je společností Tesco doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost Tesco prezentuje na www.itesco.cz/potravinyonline/. Do doby doručení poptávaného zboží Zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti Tesco vykládán jako akceptace nabídky Zákazníka. Dostupnost zboží prezentovaného na www.itesco.cz/potravinyonline/ je vázána na skladové zásoby a společnost Tesco dostupnost zboží negarantuje.

www.itesco.cz/potravinyonline/ je Služba určená výhradně jednotlivcům a domácnostem. V žádném případě není určena k nákupu zboží pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu si společnost Tesco vyhrazuje právo odmítnout poptávku Zákazníka, pokud je podle všech okolností zřejmé, že nejde o poptávku pro domácnost nebo jednotlivce.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Tesco nevystavuje daňové doklady. Při převzetí obdrží Zákazník dodací list. Smlouva, resp. Zákazníkem potvrzený dodací list je uložen v  archivu společnosti Tesco a na žádost bude poskytnut Zákazníkovi.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí také Obchodními podmínkami. Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách a definované v Obchodních podmínkách mají stejný význam.

Zpět

V. Zadání, změna zrušení poptávky Zákazníkem, poplatek za plastové nákupní tašky

Zákazník zadává svoji poptávku prostřednictvím aplikace na www.itesco.cz/potravinyonline/. Změna poptávky je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím zákaznické linky. Zrušení, případně změna poptávky je společností Tesco akceptována pouze v těch případech, kdy je Zákazníkem zadána nejpozději do 23.00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno. Zboží je doručováno kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Společnost Tesco nedoručuje zboží ve dnech 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 24. prosince, 25. prosince a 26. prosince. Po předcházejícím oznámení zveřejněném na webové stránce si společnost Tesco vyhrazuje právo určit další dny, kdy nebude zboží doručováno, kromě dnů uvedených v předchozí větě.

V případě zadávání své poptávky, má Zákazník na výběr ze dvou možností způsobu předání zboží:
 1. v plastových nákupních taškách. Zákazníkovi bude v takovém případě účtován paušální poplatek ve výši 15 Kč za použití plastových tašek pro uložení zboží; nebo

 2. bez plastových nákupních tašek. Pultové maso, ryby, detergenty a další zboží, na které se vztahuje povinnost jejich balení z hygienických důvodů, nejsou předmětem zpoplatnění. Zákazník bude mít k dispozici dostatek času na převzetí veškerého zboží.

Náklady na prostředky komunikace na dálku použité pro zadání poptávky Zákazníkem se neliší od základní sazby, tj. ceny účtované operátorem Zákazníka za datové připojení. Společnost Tesco si neúčtuje žádné další poplatky. Tím není dotčeno právo společnosti Tesco účtovat ceny za dopravu.

Zpět

VI. Doručení a převzetí

Zákazník při poptávce zboží na www.itesco.cz/potravinyonline/ zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v poptávce Zákazníka jako místo doručení.

Zákazník může požádat prostřednictvím www.itesco.cz/potravinyonline/ o doručení až do určitého patra, případně až do bytu. V takovém případě společnost Tesco, prostřednictvím řidiče, který poptávku doručuje, vyvine rozumně očekávatelné úsilí o doručení až do požadovaného místa, avšak musí být současně splněny následující předpoklady: (a) řidič má povolení Zákazníka ke vstupu, (b) vstupu nebrání žádná překážka, například zamčené vchodové dveře a (c) řidič na místě doručení, s ohledem na všechny okolnosti, neshledá požadavek Zákazníka za nepřiměřený, případně zdraví ohrožující.

Společnost Tesco usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost Tesco bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. V případě, že řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, společnost Tesco zboží nepředá.

V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat zákaznickou linku.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Tesco požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost Tesco je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za poskytnutí Služby.

Zpět

VII. Placení

K úhradě ceny zboží může Zákazník použít následující debetní/kreditní karty: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro.

Za účelem snížení rizika neautorizovaného přístupu nebo zpřístupnění detailů platební karty Zákazníka budou tyto detaily zašifrovány. Autorizace platební karty (zadání detailů platební karty), pokud Zákazník hodlá platit v režimu online, musí být provedena již v okamžiku zadání poptávky na www.itesco.cz/potravinyonline/.

Teprve dnem doručení zboží proběhne plná autorizace platební karty a bance Zákazníka je zaslána žádost o uvolnění plné částky odpovídající ceně zboží, které Zákazník převzal.

Zpět

VIII. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu.

Pro vyloučení všech pochybností, nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, které bylo v uzavřeném obalu, Zákazník je vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a dále noviny, periodika nebo časopisy, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jejich původní obal. Při vracení zboží Zákazník odpovídá pouze za snížení jeho hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Zákazník může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného zde, který zašle poštou do sídla společnosti Tesco.

Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, na své náklady zašle do sídla společnosti nebo předá v kterékoli prodejně společnosti Tesco (s přihlédnutím k sortimentu dané prodejny) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Tesco převzal. Zboží vrací Zákazník úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté.

Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Tesco bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem. Společnost Tesco není povinna vrátit peněžní prostředky dříve, než jí Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží společnosti Tesco odeslal.

V případě, že Zákazník vrací zboží v prodejně Tesco, může mu být na jeho žádost  vyplacena hotovost za vracené zboží, pokud se nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za zboží vracené.

Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Současně Zákazník bere na vědomí, že mu z jeho Clubcard bude odečten relevantní počet bodů. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny nebo z důvodu doručení náhradního zboží za zboží nedostupné. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních a Produktových podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

Zákazník bere rovněž na vědomí, že pokud vrácením zboží podle tohoto článku klesne hodnota nákupu pod finanční hranici určující uplatnění slevového kupónu, je společnost Tesco oprávněna nárokovat odpovídající výši slevového kupónu zpětně.

Zpět

IX. Vratné zálohované obaly

Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách hypermarketu Tesco. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči rozvozu, stejně tak není možné uplatnit kupon za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

Zpět

X. Reklamace

Společnost Tesco Zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží v kterékoli prodejně společnosti Tesco s ohledem na prodávaný sortiment nebo poštou do sídla společnosti Tesco. Pokud není v Obchodních nebo Produktových podmínkách stanoveno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu.

Zpět

XI. Služba „Klikni a vyzvedni“

Popis a podmínky služby „Klikni a vyzvedni“

Služba „Klikni a vyzvedni“ je doplňkovou službou ke Službě. Služba „Klikni a vyzvedni“ umožňuje Zákazníkům, aby si zboží poptané prostřednictvím Služby osobně vyzvedli ve Výdejním místě. Zákazník Služby tak má možnost volby mezi doručením zboží společností Tesco do jím požadovaného místa doručení nebo osobním vyzvednutím. Podmínkou využití služby „Klikni a vyzvedni“ je její dostupnost pro Zákazníka. Služba „Klikni a vyzvedni“ je dostupná pouze těm Zákazníkům, kteří podle místa registrace spadají do  jednotlivých oblastí ČR, ve kterých je Služba dostupná. Informaci o dostupnosti služby „Klikni a vyzvedni“ bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky do webové aplikace Služby. Za Výdejní místo se pro účely považuje HM Mladá Boleslav, Kosmonosy 1255 (křižovatka ulic Havlíčkova a Duhová), čerpací stanice Tesco Praha Letňany, Veselská 663,HM Brno Královo Pole, Cimburkova 4 Fakultní Nemocnice Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň-Bory a Fakultní Nemocnice Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín. Výdejní místo je zřetelně označeno logem služby „Klikni a vyzvedni“. Informace o ceně Služby při využití „Klikni a vyzvedni“ bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky do webové aplikace Služby.

Převzetí zboží ve Výdejním místě

Zboží ve Výdejním místě je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let, která poptávku uskutečnila a která pracovníkovi výdeje sdělí číslo objednávky. Bez předložení čísla objednávky není možné zboží Zákazníkovi vydat. V případě, že pracovník výdeje má pochybnosti o oprávněnosti osoby k odběru zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu za účelem prokázání věku a totožnosti. Pokud nebude oprávnění k převzetí prokázáno, společnost Tesco zboží nepředá. V případě, že z důvodů, které společnost Tesco není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník poptává, společnost Tesco při doručení nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem poptávaného zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout převzít. Zákazníkovi, který pro účely platby on line předem poskytnul detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

Zpět

XII. Elektronické kupóny

Elektronický kupón (dále jen „e-kupón“ nebo „slevový kód“) je alfanumerický kód doručený Zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, sms nebo který Zákazník získá jiným způsobem (např. proklikem přes reklamní banner). E-kupón opravňuje Zákazníka ke slevě z konečné ceny nákupu uskutečněného prostřednictvím Služby. Použití e-kupónu se řídí Obchodními a produktovými podmínkami Služby a dále podmínkami spojenými s e-kupónem a komunikovanými Zákazníkovi. Použití e-kupónu může být vázáno na splnění podmínek ze strany Zákazníka, např. na dosažení předem určené výše ceny nákupu, registrace do Služby v určitém časovém období, apod. E-kupón je nepřenositelný, nelze ho směnit za hotovost, ani nezakládá právo na jiná plnění než plnění s e-kupónem spojená. Platnost e-kupónu je časově omezena. Po uplynutí lhůty platnosti e-kupónu nárok na uplatnění slevy bez náhrady zaniká.

E-kupón Zákazník uplatní tak, že slevový kód zadá do webové aplikace Služby poté, co dokončí svoji poptávku. Pokud Zákazník splnil všechny podmínky, které jsou pro získání slevy spojené s e-kupónem vyžadovány, je Zákazníkovi vygenerována očekávaná konečná cena nákupu (včetně ceny Služby) po slevě.

Pokud nebude v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že v rámci jedné poptávky zadané prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Služby lze uplatnit pouze jeden e-kupón a dále že konkrétní e-kupón může být použit pouze jednou.

Má se za to, že uplatněním e-kupónu dává Zákazník souhlas s pravidly a podmínkami jeho použití. V případě, že v okamžiku převzetí zboží bude uzavřena kupní smlouva mezi společností Tesco a Zákazníkem na odběr zboží za kupní cenu nižší, než která byla podmínkou pro uplatnění e-kupónu, nárok Zákazníka na získání slevy spojené s e-kupónem zaniká a Zákazníkovi je naúčtována cena v plné výši.

Tesco nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití e-kupónu, nemožnost jeho použití z důvodu technických problémů nebo z důvodu, že byl e-kupón Zákazníkovi zcizen. Zákazník nese plnou odpovědnost a důsledky vyplývající z nesprávného použití e-kupónu nebo z jeho sdílení s jinými osobami. E-kupón na dopravu zdarma neplatí pro službu Klikni a vyzvedni.

Pro účely stanovení počtu bodů Clubcard, na které Zákazníkovi vzniká nárok, je rozhodující cena nákupu po slevě.

Vyloučené zboží a / nebo služby

Některé výrobky a / nebo služby jsou vyloučeny z E-kupónových nabídek. Za E-kupóny nelze nakupovat tabák, tabákové výrobky, kojeneckou stravu a léky na lékařský předpis (tzv. vyloučené zboží). Společnost Tesco si vyhrazuje právo určit i jiné výrobky a / nebo služby, které mohou být vyloučeny. Každé takové vyloučené zboží a / nebo služby bude oznámeno na E-kupónu nebo bude zveřejněno na webových stránkách. Vyloučené zboží a / nebo služba se nezapočítávají do provedeného nákupního seznamu nebo nákupu a z toho důvodu se na něj nebude vztahovat žádná sleva.

Zpět

XIII. Produkty Tesco Mobile

Poskytování služeb elektronických komunikací společností Tesco Mobile se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž znění je dostupné na www.tescomobile.cz/vseobecne-obchodni-podminky

Zpět

XIV. Ostatní ustanovení

Tyto Produktové podmínky společně s Obchodními podmínkami Služby upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Produktové podmínky se řídí českým právním řádem.

V případě rozporu české a anglické verze Produktových podmínek nebo obsahu www.itesco.cz/potravinyonline/ je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení Produktových podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Produktových podmínek, která zůstávají platnými a účinnými. Jestliže společnost Tesco v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Produktových podmínek neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Tesco toto plnění vymáhat. Jestliže společnost Tesco promine porušení některého ustanovení Produktových podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Produktových podmínek.

Společnost Tesco neodpovídá za porušení těchto Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Společnost Tesco je oprávněna kdykoli změnit Produktové podmínky. Nové Produktové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.itesco.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. Společnost Tesco je oprávněno Službu kdykoli ukončit.

Zpět

XV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Služba: www.itesco.cz/potravinyonline/
Zákaznická telefonická linka: + 420 800222555

Zpět

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2019

V Praze, dne 1.8.2019

Obchodní podmínky platné do 31.7.2019 jsou k nahlédnutí zde